Adatvédelmi irányelvek – EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓKNAK

Kiadva: 2021. 08. 10.

 1. Bevezetés

Jelen dokumentum a www.onlineorvosok.hu webcímmel azonosított, az MDD 2002 Kft. tulajdonában lévő weboldal adatkezelési tájékoztatója. Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse az MDD 2002 Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D; Cg. 01-09-707904; adószám: 12878547-2-43); a továbbiakban Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Szolgáltató neve MDD 2002 Kft.
Ügyvezetője Dr. Makara Mihály
Szolgáltató címe 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D;
Szolgáltató telefonos elérhetősége 06-1-209-1370
Szolgáltató e-mail címe info@onlineorvosok.hu
Adatvédelmi tisztviselő Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. Felhasználóink azonban bármikor kérhetnek tájékoztatást személyes adataik kezelésére vonatkozóan az info@onlineorvosok.hu email címen.
 1. Az adatkezelés célja

Az onlineorvosok.hu weboldalon olyan szolgáltatás nyújtunk egészségügyi szolgáltatóknak, amely lehetővé teszi, hogy bemutatkozhassanak, közzé tegyék rendelési időpontjaikat a rendelések helyét, ezekre az időpontokra a páciensek az interneten, a onlineorvosok.hu weboldalon keresztül online módon jelentkezhessenek. A egyéni időpontfoglaló rendszeren keresztül biztosítjuk a rugalmasságot, a könnyű használatot. Az egészségügyi szolgáltatók a rendszerhez szolgáltatási szerződés megkötésével csatlakozhatnak. A potenciális páciensek egyszerű regisztráció után vehetik igénybe az online jelentkezési lehetőséget. A szolgáltatás előnye, hogy egy weboldalon több különböző szakrendelésre lehet rugalmasan jelentkezni, kiválasztani az időben, helyszínben és árban leginkább megfelelő egészségügyi szolgáltatót.

 1. Az Adatkezelési szabályzat változásai

A jogszabályi környezet változása és egyéb okok miatt időről időre szükség lehet a jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, ezért fenntartjuk a jogot, hogy az ilyen változtatásokat saját belátásunk szerint elvégezzük. Arra kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a szabályzat tartalmát, hogy mindig tisztában legyen a www.onlineorvosok.hu honlap használatának aktuális feltételeivel. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 1. A kezelt adatok köre

Az egészségügyi szolgáltató vállalkozások alapadatait a szerződés megkötése érdekében (név, székhely címe, cégjegyzékszám, bankszámlaszáma, adószám, képviselő neve, számlázási adatok, …), ezen felül az egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos neve, pecsétszáma, szakterülete, a rendelő címe, rendelési időpontok, szolgáltatások árlistája, opcionálisan a rendelő orvos telefonszáma és e-mail címe, a szolgáltatást biztosító orvos személyes bemutatkozása. További megadható adat a rendelést nyújtó orvos fényképe, a vállalkozás logója, és a vállalkozás bemutatása. Az orvosi konzultáció módja személyes, telefonos vagy videós konzultáció között választhatnak az érdeklődő páciensek.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

5.1. Amennyiben a Szerződő természetes személy, akkor a szolgáltatási szerződés alapján létrejövő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése). Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Ekertv.). Jogi személyek adatainak kezelése a szolgáltatási szerződés létrehozása és teljesítése érdekében történik a Polgári Törvénykönyv előírásai alapján.

5.2. Az opcionálisan megadható adatok esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás). A így megadott adatok igény szerint online módon módosíthatók, törölhetők.

5.3. A szerződéssel együtt járnak bizonyos jogi kötelezettségek, amelyek esetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése).

5.4. A Szolgáltató jogos érdeke is megalapoz bizonyos adatkezeléseket. Ekkor a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, amely szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek).

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az MDD 2002 Kft. által működtetett weboldalon (www.onlineorvosok.hu) történő regisztráció szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre. A www.onlineorvosok.hu weboldalról letölthető jelen Adatvédelmi Tájékoztató mellett a szolgáltatás további részleteit az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
Az MDD 2002 Kft. jogos érdekein és az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést is végez, ezért a látogató, aki Felhasználó kíván lenni, a regisztráció véglegesítése előtt a vonatkozó négyzet bepipálásával adhatja hozzájárulását adatainak a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

 1. Milyen jogai vannak a Felhasználóknak adatkezelés időszaka alatt?

Az érintett természetes személyt vagy vállalkozást az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.
 • hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.
 • helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.
 • az önkéntes hozzájárulás visszavonásához, valamint a törléshez való jog – az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, továbbá jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.
 • tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
 • korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az MDD 2002 Kft. ellenőrzi azok pontosságát, vagy jogi igény érvényesítéséhez.
 • jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.
 • Az adatok pontossága, helyesbítése, törlése vagy leiratkozás

Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosan kerüljenek rögzítésre. Amennyiben a személyes adatait helyesbíteni, törölni szeretné, kérjük, hogy ezen igényét az info@onlineorvosok.hu e-mail címre küldött levélben jelezze. Egyúttal arra kérjük, hogy amennyiben személyes adataiban változás következik be, regisztrációját ennek megfelelően módosítsa. Tájékoztatjuk, hogy regisztrációját bármikor törölheti, így bármikor leiratkozhat az MDD 2002 Kft.-től kapott e-mailekről vagy SMS-ekről. Leiratkozását az MDD 2002 Kft. központi e-mail címére: info@onlineorvosok.hu küldve teheti meg. Felhívjuk figyelmét arra, hogy Önnek lehetősége van arra, hogy tájékozódjon az Ön által megadott személyes adatok kezelésének módjáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben info@onlineorvosok.hu címre kell eljuttatni, amire egy hónapon belül választ kap az érintett.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.

Az adatkezelés során a megadott személyes adatokat csak a szükséges mértékig és csak az Adatkezelő alkalmazásában álló fejlesztők, vagy a vele alvállalkozói szerződésben lévő Adatfeldolgozók ismerhetik meg Az Adatfeldolgozók a munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség mellett végzik.

Természetes személyek esetén Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 1. Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben Felhasználó úgy tapasztalja, hogy az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, illetve az Adatkezelő megsértette személyes adataihoz fűződő jogait, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: http://www.naih.hu) fordulhat panasszal.

 1. Milyen adatkezelési folyamatokat végzünk?

Az adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait az MDD 2002 Kft., valamint az MDD 2002 Kft. üzleti partnerei a szerződés teljesítése céljából, továbbá piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja,
Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg.

 1. Orvosi regisztráció és adatlapok

Adatkezelés célja: az MDD 2002 Kft. az onlineorvosok.hu weboldalon közzéteszi a egészségügyi szolgáltatókat, azért, hogy laikus felhasználók könnyen és közvetlenül időpontot foglalhassanak a kiválasztott szolgáltatásra.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdés szerint az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja és a (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Kezelt adatok köre: cégnév, székhely, számlázási és levelezési cím, adószám, bankszámlaszám, e-mail cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége e-mailben és telefonon, személyes fénykép, arculati elemek, rendelő neve, címe, telefonszáma, továbbá orvos felhasználók esetében személyes bemutatkozó anyag.

Címzettek, amelyeknek az Ön személyes adatait továbbítjuk:
Az Adatkezelő részére rendszergazdai szolgáltatást, weboldal-üzemeltetési szolgáltatást, online marketingszolgáltatást nyújtó vállalkozások, így különösen az alábbi személyek:

IT -Technikai helpdesk:

AARD kft.

3032 Apc, Árpád út 21.
Adószám: 66471288-1-30

Tárhely
Ordenacion Rendszerház Kft.
Adószám: 22958097243
Cégjegyzékszám: 01 09 946468
Cím: 1222 Budapest, József Attila utca 28/B. II. em. 1.

Online marketing
Barsi-Tyukodi Adrienn E.V
1203 Budapest, Erdő u. 25.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai miatti adattovábbítás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2., Postacím: 1373 Budapest, Pf. 561., e-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu

Személyes adatok tárolásának időtartama: Szerződés megszűnését követő 5 év, vagy a szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igény elévüléséig.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tud személyes fiókot létrehozni és nem tudja az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe venni.

Az Adatkezelő harmadik országba az Ön személyes adatait nem továbbítja.

Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

 1. Páciens regisztrációs űrlap

Az adatkezelés célja: orvosi vizsgálatra való bejelentkezés, időpontfoglalás.

A foglalás/regisztráció során a megadott adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, egészségügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatok.

Adatkezelés ismertetése: A weboldal látogatója regisztráció nélkül is foglalhat időpontot egészségügyi szolgáltató rendeléseire, a foglalást követően automatikusan létrejön a felhasználói fiókja. A foglalási adatok során megadott adatokból a rendszer automatikusan elkészíti Felhasználó fiókját, melyet speciális jelszóval védünk. A foglalási adatok visszaigazolás során elküldjük a megadott e-mail címére azt a linket, amely a regisztrált személy a Felhasználó fiókjához vezet, a Felhasználó itt nyomon követheti foglalási adatait. A foglalási adatokat automatikusan továbbítjuk a kiválasztott egészségügyi szolgáltató (orvos) felé, ehhez az automatikus adattovábbításhoz Felhasználó az űrlap kitöltésének véglegesítésével, jelölő négyzet bepipálásával önkéntesen hozzájárul. Foglalási adatait egy évig megőrizzük, mert ezen adatok képzik Adatkezelő és az Egészségügyi Szolgáltató közötti pénzügyi elszámolás részét.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulása

Személyes adatok tárolásának időtartama: visszavonásig vagy egy évig.

A regisztráció az Ön hozzájárulásán alapul, mely bármikor, indokolás nélkül visszavonható. Ebben az esetben a személyes fiók és az Ön regisztrációval kapcsolatban kezelt adatai törlésre kerülnek, de a pénzügyi elszámoláshoz szükséges adatait a regisztrációtól számított minimum egy évig megőrizzük.

Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tudja az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe venni.
A kezelt adatok köre: személyazonosító adatok, kiválasztott egészségügyi szolgáltatás típusa

Adatkezelés jogalapja: Az érintett személy kifejezett és önkéntes beleegyezése.

Az adatkezelés időtartama: az érintett személy beleegyezésének visszavonásáig vagy egy évig.

Címzettek, akiknek az Ön személyes adatait továbbítjuk: Felhasználó által kiválasztott egészségügyi szolgáltató felé automatikusan továbbítjuk a megadott adatokat, ehhez az adatkezeléshez, az időpontfoglalás okán Felhasználó hozzájárul.

Ezen kívül a páciensek Adatait az alábbi Adatfeldolgozók részére továbbítjuk, akik rendszergazdai szolgáltatást, weboldal-üzemeltetési szolgáltatást, online marketingszolgáltatást nyújtanak a weboldal üzemleltetőjének:

IT -Technikai helpdesk:
Kalóz Miklós EV
3032 Apc, Árpád út 21.
Adószám: 66471288-1-30

Tárhely
Ordenacion Rendszerház Kft.
Adószám: 22958097243
Cégjegyzékszám: 01 09 946468
Cím: 1222 Budapest, József Attila utca 28/B. II. em. 1.

Online marketing
Officer.Hu Kft.
1203 Budapest, Erdő u. 25.
Tóth Zoltán

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tud személyes fiókot létrehozni és nem tudja az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe venni.

Az Adatkezelő harmadik országba az Ön személyes adatait nem továbbítja.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

 1. Google naptár szinkronizáció

Adatkezelés célja: Az onlineorvosok.hu határidőnaplója és a Google Calendar szinkronizáció összeköthető azzal a céllal, hogy az onlineorvosok.hu weboldalon lévő határidőnapló szolgáltatásban mentett események, időpontok bekerülhessenek a felhasználó Google fiókjához kapcsolódó naptárba (Google Calendar).

Adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: az Ön e-mail címe, az Ön személyes információi, beleértve azokat, amiket a profilján publikusan elérhetővé tett.

 • A naptár szolgáltatással való szinkronizációhoz szükségesek az alábbi engedélyek: Minden, a Google Calendar szolgáltatásban Ön által elérhető naptár megtekintése, szerkesztése, megosztása és végleges törlése.

Az Adatkezelő harmadik országba az Ön személyes adatait nem továbbítja, de kiemelten felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön a Google Naptárt használja, úgy a Naptárban továbbított adatokra a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.
https://policies.google.com/privacy?hl=hu#enforcement
Naptármegosztással kapcsolatos tudnivalók: https://support.google.com/calendar/answer/37082?hl=hu

Személyes adatok tárolásának időtartama: A regisztráció az Ön hozzájárulásán alapul, mely bármikor, indokolás nélkül visszavonható. Ebben az esetben a személyes fiók és az Ön regisztrációval kapcsolatban kezelt adatai törlésre kerülnek.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tudja szinkronizálni azokat az előjegyzéseit, melyeket más szolgáltatóknál és a Google Naptár segítségével rögzítenek.

 1. Naplóállományok

Automatikusan keletkező adatok (naplóállományok):
Adatkezelés célja: Ezek az adatok információbiztonsági célok érdekében az MDD 2002 Kft. jogos érdekéből kerülnek naplózásra, hogy Szolgáltató megvédje a rossz szándékú hozzáférésektől a Felhasználók adatait.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
Kezelt adatok köre: a felkeresett weboldalak címe, időpontja, a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által kezdeményezett tevékenység. A szervereken található naplófájlokból visszakövethető a hozzájárulás (és az adatkezelési cél, amelyhez hozzájárult) adatai. A naplófájl egy MySQL adatbázisban tárolódik a szervereken.

Személyes adatok tárolásának időtartama: visszavonásáig

Címzettek, akiknek az Ön személyes adatait továbbítjuk:

IT -Technikai helpdesk:
Kalóz Miklós EV
3032 Apc, Árpád út 21.
Adószám: 66471288-1-30

Tárhely:
Ordenacion Rendszerház Kft.
Adószám: 22958097243
Cégjegyzékszám: 01 09 946468
Cím: 1222 Budapest, József Attila utca 28/B. II. em. 1.

 1. Google Analytics

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít cégünknek többet megtudni arról, hogy látogatói milyen szokások szerint használják a weboldalt. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nak, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a webes szolgáltatásunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy a látogatók milyen oldalról érkeznek a webhelyünkre és mely oldalainkat tekintik meg.

 1. Facebook

Adatkezelés célja: Adatkezelő az onlineorvosok.hu oldalt kezeli a Facebook közösségi webhelyen, azzal a céllal, hogy elérje mindazon Felhasználókat, akiknek érdekes lehet a weboldal szolgáltatása.
Látogató a Facebook-oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az érintett az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva az oldal feliratkozott tagja lesz.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintett neve

Adatkezelés célja: tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: Az érintett a „dislike” vagy „nem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő Facebook-oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket.

Ha külső cégeket vagy személyeket bízunk meg olyan személyes adatok feldolgozásával, amelyeket nem Ön adott meg, hanem mi bocsátunk rendelkezésre, akkor a megbízottak kizárólag a kapott megbízás keretében és a jelen adatvédelmi szabályzat feltételei szerint használják a személyes adatokat.

Facebook Inc.; Székhely Palo Alto, Kalifornia, USA, elérhetőség: www.facebook.com/help/feedback
https://www.facebook.com/facebook

 1. Hírlevél

Hírlevéltartalomra történő feliratkozás
Adatkezelés célja: Hozzájárulása alapján az Ön által megadott e-mail címek bekerülnek az ügyfelek számára létrehozott hírlevél adatbázisba, azzal a céllal, hogy egy hírlevélküldő szoftver segítségével tájékoztató leveleket tudjunk Önnek küldeni a www.onlineorvosok.hu weboldallal kapcsolatos változásokról, illetve egészségügyi témakörbe illeszkedő üzleti ajánlatokról, megkeresésekről. Amennyiben nem kíván ilyen jellegű hírleveleket kapni, lemondási szándékát bármikor jelezheti az info@onlineorvosok.hu e-mail címre. Ezt követően az Ön által megadott elektronikus kapcsolattartási e-mail címre már csak az onlineorvosok.hu-n történő online időpontfoglalásokkal kapcsolatos információkat küldünk.

Felhasználóinknak minden esetben biztosítjuk a hírlevél funkció és a marketingcélú adatkezelés elleni tiltakozás lehetőségét. A kiküldött hírleveleknél a Felhasználónak külön lehetősége van leiratkozni a hírlevélről. Adatkezelő a lemondás kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül törli Önt a hírlevél adatbázisából. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a törlés nem érinti az előfizetői szerződés szerint kötelező Ügyféladatok körét és a weboldalhoz kapcsolódó ügyfélkapcsolattartást érintő levelezést.

Felhasználó érdeklődési körének megfelelően, amennyiben Felhasználó igényelte a hírlevél szolgáltatást, az Adatkezelő (Szolgáltató) a hírlevelekben személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg. Az adatok ilyen célú felhasználását Felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása és a Szolgáltató jogos érdeke. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, igényelt egészségügyi szolgáltatás típusa

Személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). A regisztrált Felhasználó az adatai kezelésére vonatkozó beleegyezését online bármikor visszamondhatja, ez azonban nem érinti az addigi adatkezelés jogszerűségét. A visszavonásra irányuló bejelentést követően Szolgáltató 14 munkanapon belül törli a Regisztrált felhasználó fiókját.

Címzettek, akiknek az Ön személyes adatait továbbítjuk:

IT -Technikai helpdesk:
Kalóz Miklós EV
3032 Apc, Árpád út 21.
Adószám: 66471288-1-30

Tárhely:
Ordenacion Rendszerház Kft.
Adószám: 22958097243
Cégjegyzékszám: 01 09 946468
Cím: 1222 Budapest, József Attila utca 28/B. II. em. 1.

Online marketing:
Officer.Hu Kft.
1203 Budapest, Erdő u. 25.
Tóth Zoltán

Webgalamb tárhely: http://ens.hu/adatkezeles/

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön személyes adatait.
Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Ön aktuális híreinkről, egészséget érintő információkról, egyedi akciókról nem értesül.

 1. Ki kezeli az Ön által megadott adatokat?

 

Adatkezelő Adatfeldolgozók Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időintervalluma
Egészségügyi vállalkozások esetén adatkezelését érintően Könyvelés
Horváth Attiláné EV
1188 Budapest, Kölcsey u. 6/B.
Adószám: 42024363-2-43
Személyes adatait a számla és nyugta céljából jogi kötelezettség alapján, a számviteli törvényben meghatározott módon kezeljük. Az MDD 2002 Kft. könyvelését külső partner mint adatfeldolgozó végzi. Szerződés megszűnését követően 5 év
IT -Technikai helpdesk:
Kalóz Miklós EV
3032 Apc, Árpád út 21.
Adószám: 66471288-1-30
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
Célja a Felhasználók által jelzett technikai hibák elhárítása
Legfeljebb 30 naptári nap
Tárhely
Ordenacion Rendszerház Kft.
Adószám: 22958097243
Cégjegyzékszám: 01 09 946468
Cím: 1222 Budapest, József Attila utca 28/B. II. em. 1.
A weboldal adatait az Ordenacion Rendszerház Kft. tulajdonában lévő szervereken tároljuk. Legfeljebb 30 naptári nap
Online marketing
Barsi-Tyukodi Adrienn E.V
Mobil: 06-30-6900 -546
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve Szerződés megszűnését követően 5 év
 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Kizárólag azon munkatársak férnek hozzá az adatokhoz, akiknek a feladataik ellátása érdekében feltétlenül szükséges. Ezt jogosultságkezeléssel biztosítjuk, továbbá minden munkatársunk titoktartási kötelezettséggel tartozik.

 1. Statisztika

Adatkezelő a megadott adatokat statisztikai elemzésekre és látogatói preferenciák meghatározására általános szinten felhasználhatja. A látogatói adatok IP címmel vannak azonosítva, amelyek csak közvetve azonosítják a látogatókat.

Adatkezelő a látogatói adatokat átadhatja a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozóknak azzal a céllal, hogy az adatokat statisztikai célból elemezze, és egyéni megoldásokat, szolgáltatásokat, ajánlatokat dolgozhasson ki az érdeklődési körének megfelelően.

 1. AdSense hírdetések

A www.onlineorvosok.hu oldalain az AdSense hirdetési rendszer keretében reklámokat jeleníthetünk meg. A rendszer technikai adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról, abból a célból, hogy a látogató érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. Az oldalon található gyógyszerreklámokkal kapcsolatban felhívjuk a látogató figyelmét, hogy a kockázatokról és a mellékhatásokról minden esetben olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget az AdSense által elhelyezett reklámokért.

 1. Külső weboldalra mutató hivatkozások

A www.onlineorvosok.hu honlapon alkalmanként harmadik felek által biztosított tartalmakra mutató hivatkozásokat teszünk elérhetővé, melyek tartalmáért az MDD 2002 Kft. kizárja a felelősségét. Tájékoztatjuk, hogy az ilyen hivatkozások használatakor Ön elhagyja az MDD 2002 Kft. weboldalát, így azokra jelen adatkezelési szabályzat rendelkezései nem vonatkoznak. Ön kizárólag saját felelőssége alapján nyit meg új weboldalt vagy párbeszédablakot. Felhívjuk a figyelmét továbbá arra, hogy ezek a külső weboldalak saját cookie-kat (sütiket) küldhetnek, adatokat gyűjthetnek Önről, illetve személyes információkat kérhetnek.

Cégünk az alábbi külső szolgáltatókat veszi igénybe, illetve működik együtt:
– Google LLC/Inc. (felhőszolgáltatás – goodle drive, gmail szolgáltatás
A Google adatkezelési tájékoztatóját itt érheti el: https://policies.google.com/privacy
– Facebook (Webgalamb hírinfó felület)
A Facebook adatkezelési tájékoztatóját itt érheti el: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

 1. Jelszókezelés

A weboldal szolgáltatásainak használatához jelszóval védett egyéni regisztráció szükséges. Felhasználónak kötelessége az alábbi jelszókezeléssel kapcsolatos szabályok betartása:
A felhasználó háromhavonta köteles jelszavát lecserélni.
A jelszó minimum 8 karakter hosszú, (kicsi és nagy) betűket és számokat is kell tartalmaznia.
A jelszó nem írható le semmilyen jól látható, vagy könnyen hozzáférhető helyre.
Tilos a névre szóló jelszó kiadása más felhasználók számára.