Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – Páciensek részére

Jelen ÁSZF 2021. május 25-től hatályos.

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.onlineorvosok.hu (Weboldal) tulajdonosa az MDD 2002 Kft. (cégnév: MDD 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D.; cégjegyzékszáma: 01-09-707904; adószáma: 12878547-2-43; képviseli: Dr. Makara Mihály ügyvezető), a továbbiakban mint (Szolgáltató) által üzemeltett weboldal általános szerződési feltételeit. Szolgáltató azzal a céllal hozza létre a Weboldalt, hogy magán egészségügyi szolgáltatók („Partner(ek)”) bemutatkozását és foglalható vizsgálati/konzultációs stb. időpontjait „közvetítse” harmadik személy(ek) („Páciens(ek)” részére). Jelen ÁSZF három fél (Felek) közötti szerződéses feltételeket szabályozza.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányul. A Weboldal célja, hogy online összekösse a magánorvosokat és a pácienseket egy automatizált foglalási weboldalon keresztül. A Weboldal a Partnerek részére olyan online adminisztrációs rendszert biztosít, amely támogatja az online foglalások (előjegyzés, időpontfoglalás) adminisztrációs folyamatait. A szolgáltatásnak kifejezetten egyedi webes fejlesztés az alapja, nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak és Szolgáltató részéről nem tartalmaz telefonos ügyfélszolgálatot az adminisztráció lebonyolításához.
  2. Páciens csak olyan panasszal, egészségügyi állapottal foglalhat a Weboldalon időpontot, amelynek kivizsgálása nem igényel azonnali, sürgős ellátást, kivizsgálást.
  3. Páciens csak abban az esetben használhatja a foglalási rendszert, ha elmúlt 18 éves, kiskorú részére a foglalását csak a személyes gondviselő intézheti.
  4. A rendszer használata Partnerek és Páciensek részére regisztrációhoz kötött.
   A Szolgáltatási Szerződés megkötése (Szolgáltatási Szerződésnek tekintjük együttesen az online regisztrációt, az ÁSZF-t, az Adatvédelmi Tájékozatót valamint a regisztráció során a további hozzájáruló nyilatkozatok elfogadását) online a Szolgáltató Weboldalán
   ( www.onlinorvosok.hu) keresztül történik.
  5. A Szolgáltatási Szerződés megkötése (Szolgáltatási Szerződésnek tekintjük együttesen az online regisztrációt, az ÁSZF, és az Adatvédelmi Tájékozató elfogadásával és a regisztráció során a további hozzájáruló nyilatkozatok kitöltésével), online a Szolgáltató Weboldalán ( www.onlinorvosok.hu) keresztül történik.
  6. Felek között a jogviszonyt az online hozzájáruló nyilatkozat adja az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása mellett, melyet Szolgáltató elérhetővé tesz honlapján keresztül.
  7. Páciens és Partner a Hozzájáruló nyilatkozat elektronikus elfogadásával elismeri, hogy a Szolgáltató lehetővé tette, hogy a Páciens/Partner jelen ÁSZF tartalmát megismerhesse, ezért az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el.
  8. Az online szolgáltatás használata során Szolgáltató részéről az adatkezelés jogalapja Szolgáltató Partnerei és Páciensek esetében az Szolgáltatási Szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), c), d) pontjai.
  9. Páciens a foglalási adatok véglegesítésével hozzájárul, hogy Szolgáltató a személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, és továbbítsa Harmadik Fél (Partner) részére.
  10. Felek a Szolgáltatási Szerződést határozott időre kötik; a szerződés kezdete Páciensek esetében a regisztráció, illetve az időpontfoglalás véglegesítése, a szerződéses viszony a szolgáltatás tényleges igénybevételével lezárul.
  11. A Weboldal használata, az online foglalás folyamata Páciensek részére díjmentes, semmilyen költség nem kerül utólag kiszámlázásra a Páciens részére a foglalási rendszer használatáért.
  12. Felek Szolgáltatási Szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános szabályai az irányadóak.
  13. A vis maior[1] Szolgáltató részéről nem eredményez szerződésszegést, és nem ad alapot kártérítési igény benyújtására a Páciensnek.
  14. A Szolgáltató szolgáltatásait Páciens egyéni elhatározása, saját döntése alapján, illetőleg törvényes képviselőjének döntése alapján veszi igénybe.
  15. Szolgáltató és vele szerződésben lévő alvállalkozók semmilyen felelősséget nem vállalnak Páciens felé a foglalási időpont meghiúsulásáért, ebből eredő kárukért, kiegyenlítetlen díjfizetéséért, a foglalási időpont meghiúsulása okán felmerült bármilyen egészségkárosodásért, vagy bekövetkezett halálért.
  16. Páciens és Partner kötelessége, hogy rendelkezzenek a távkonzultációhoz szükséges technikai eszközökkel.
  17. Páciens elfogadja, hogy foglalását követően az adminisztrációs egyeztetés a kapcsolattartásra megadott e-mail elérhetőségen keresztül történik.
 2. IDŐPONTFOGLALÁS PÁCIENSEK RÉSZÉRE
  1. Az előjegyzési felületen az időpontfoglaláshoz első alkalommal regisztráció nem szükséges, a foglalás során megadott adatokkal automatikusan létrejön a Felhasználói Fiók. Személyes konzultációra történő időpontfoglalást követően a megadott e-mail címre pár percen belül e-mail értesítéssel jelezzük az előjegyzés sikerességét, online konzultációra történő foglalás esetén 48 órán belül (48 óra alatt két munkanapot értünk, kizárva ez alól az ünnep- és munkaszüneti napokat) e-mailen keresztül kap értesítést arról, hogy az időpontfoglalását az orvos jóváhagyta, vagy új időpontot javasol.
  2. Online konzultációra történő foglalás esetén az időpontfoglalás a Partner (Orvos) visszaigazolásával válik érvényessé.
  3. Szolgáltató az időpontfoglalással kapcsolatos technikai kérdéseket online, 3 munkanapon belül válaszolja meg, hétköznap 9–17 óra között Páciensek részére.
  4. Amennyiben a jóváhagyott időpontban a Páciens késedelme meghaladja a 15 percet, és a késedelem miatt Partner már nem tudja ellátni vagy az online konzultációt megtartani, úgy Partner felajánlja a Páciensnek az új időpont egyeztetésének lehetőségét, vagy egy új online konzultációt előre egyeztetett időpontban. A Páciens egyik esetben sem tarthat igényt semmilyen kártérítésre. Az ily módon meghiúsult vizsgálat, és/vagy konzultáció miatt Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
  5. Páciens kötelessége, hogy amennyiben nem tud személyesen megjelenni vagy távkonzultációt igénybe venni, úgy a foglalt időpont előtt legalább 24 órával lemondja megrendelését. Ennek elmaradása esetén – kivéve vis maior – Partner jogosult lehet készenléti díj kiszámlázására. Ennek a módjáról, illetve érvényességéről Partner külön tájékoztatja Pácienst a kapcsolati űrlapján keresztül. A Partner és Páciens közötti vitás kérdések rendezéséért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
  6. Az Ön biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a regisztráció során megadott jelszó tartalmazzon kis- és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket, és jelszavát negyedévente módosítsa. Ha tudomást szerez arról, hogy a felhasználóneve (e-mail címe) és/vagy a jelszava nyilvánosságra vagy illetéktelen személyekhez került, haladéktalanul módosítsa jelszavát.
 3. TÁVKONZULTÁCIÓ
  1. A Távkonzultáció lehetőségéről és díjáról, Partner (Orvos) adatlapján külön tájékoztatja Pácienst. Távkonzultáció során Páciens kiemelt felelőssége, hogy orvosát körültekintően tájékoztassa az egészségi állapotáról: korábbi betegségeiről, műtéteiről, gyógyszereinek és étrend-kiegészítőinek listájáról, valamint köteles jelezni az orvosnak a gyógyszerérzékenységét és allergiáit. A távkonzultáció nem helyettesíti a személyes orvos-páciens találkozást. Szolgáltató az orvos-páciens kommunikációból eredő bármilyen jellegű kárért felelősséggel nem tartozik.
  2. Szolgáltató nem vállalja az egészségügyi dokumentációk közvetítésének felelősségét, ezért Páciens kizárólag csak az Orvos által a hivatalos kapcsolattartásra megadott elérhetőségeken küldhet egészségügyi adatokat, leleteket abban az esetben, ha erről előre egyeztetett az orvossal.
  3. Szolgáltató semmilyen egészségügyi dokumentációt nem fogad, az adatok téves megosztása esetén sem továbbítja Partner részére az egészségügyi adatokat, hanem haladéktalanul törli azokat levelező rendszeréből, erről azonban legkésőbb 72 órán belül értesíti Pácienst.
 4. PÁCIENS KÖTELESSÉGEI
  1. Páciens kötelessége, hogy a kapcsolattartásra megadott adatokat pontosan, a valós adatokkal töltse ki az időpont foglaláshoz, illetve a regisztrációhoz.
  2. Az időpontfoglalás véglegesítése utána a Páciensre jelen ÁSZF mellett az Partner (Orvos) vállalkozásának előírásai lesznek az irányadóak, melyet Páciens köteles elfogadni.
  3. Páciens köteles Partner részére szolgáltatási díjat fizetni. Páciensnek kötelessége, hogy kiegyenlítse a Partner által kiküldött számlán/nyugtán feltüntetett összeget, a megadott fizetési határidőn belül. A Partner és Páciens közötti szolgáltatási díj és annak kiegyenlítése tekintetében Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
  4. Páciens tudomásul veszi, hogy az időpontfoglalást követően a jogviszony közte és Partner között létesül.
  5. Szolgáltató és vele szerződésben lévő alvállalkozók semmilyen felelősséget nem vállalnak a Partner és Páciens között létrejött foglalási időpont meghiúsulásáért és az abból eredő kárukért, kiegyenlítetlen díjfizetésért, a foglalási időpont okán felmerült bármilyen egészségkárosodásért, vagy bekövetkezett halálért.
  6. Kiegyenlítetlen díjfizetés esetén Szolgáltató – Partner jelzése alapján – és Partner jogosult korlátozni vagy letiltani az érintett Páciens további időpontfoglalását
 5. SZOLGÁLTATÓ KÖTELESSÉGEI
  1. Szolgáltató érvényes orvosi pecsétszámmal rendelkező praktizáló magánorvosok illetve EESZT jelentésre kötelezett egészségügyi szolgáltatók megjelenését hagyja jóvá a foglalási weboldalán.
  2. Szolgáltató vállalja, hogy Páciens részére jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít, ahol követheti a foglalásainak állapotát, illetve, amennyiben elveszíti jelszavát, úgy új jelszót küld Páciens részére
  3. Szolgáltató vállalja, hogy a rendszeren belül rögzített időpontfoglalásról és annak változásairól automatikus e-mailt küld Páciens és Partner részére, a kapcsolattartásra megadott e-mail elérhetőségükre. Ezen túlmenően Szolgáltató nem vesz részt Partner és Páciens közötti adminisztrációs és üzleti folyamatokban.
  4. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben Páciens vagy Partner hibát jelent be a rendszer technikai üzemeltetését érintően, úgy azt 5 munkanapon belül kijavítja, de Szolgáltató és Szolgáltatóval együttműködő alvállalkozók nem vállalnak felelősséget sem Páciens, sem a Partner felé az ebből eredő bármilyen jellegű, természetű kárért.
  5. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben Partner(ek) azt jelezi(k) egy adott Páciensről, hogy összesen három alkalommal nem jelent meg a lefoglalt időpontban, úgy Szolgáltató törli Pácines felhasználói fiókját.
  6. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalon Partner által szolgáltatott információkkal kapcsolatban.
  7. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatások és/vagy a honlap használatával kapcsolatban számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért vagy adatvesztésért.
  8. A Weboldal felületén megjelenített, Partner által közzétett adatok valóságtartalmáért, az igénybe vett szakorvosi konzultáció megvalósulásáért vagy bármilyen ellátás elmaradásáért, egészségkárosodásért vagy emberi halálért, amely összefüggésbe hozható a foglalás okán remélt, elmaradt, vagy megkésett orvosi ellátással, Szolgáltató és Szolgáltatóval szerződéses viszonyban, jelen szerződés teljesítéséhez bevont alvállalkozók a felelősséget teljes mértékben kizárják. Szolgáltató ugyanúgy kizár bármilyen olyan jellegű felelősséget, amely a foglalás okán felmerült technikai, fizetési vagy dokumentációs problémát jelent Partnernek és Páciensnek.
  9. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a Partner ÁSZF-ben foglaltak betartásával – a Partnerek előzetes tájékoztatását követően – felfüggessze vagy megszüntesse.
  10. Szolgáltató a Szerződés teljesítéséhez jogosult a Partner és Páciens külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozókat igénybe venni.
  11. Szolgáltató jogosult a Weboldal nevén, arculati megjelenésén módosítani, funkcióit továbbfejleszteni, illetve előzetes bejelentés nélkül a Weboldalt karbantartani, amely időszak alatt korlátozott lehet a honlap elérése.
  12. Szolgáltató nem járul hozzá, hogy a honlapon megjelenő adatokat automatizált ár-összehasonlító gyűjtő weboldalak felhasználják, az adatokat elemezzék, továbbközöljék, adathalászatot indítsanak az oldalon.
  13. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, melyet közzétesz a honlapján.
  14. Felek megállapodnak, hogy a vitás kérdéseket békés úton, együttműködő egyeztetéssel próbálják meg rendezni, amennyiben ez eredményre nem vezet, úgy jogvitájukban a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság jár el.

[1] Vis maiornak számít: és nem tartozik sem a Szolgáltató, sem a Páciens felelősségi körébe: pl. földrengés, árvíz, háború, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, internetkapcsolat megszűnése, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, járványügyi helyzetben honvédelmi átvezénylések miatt a szolgáltatás meghiúsulása.