Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – Partnerek részére

Jelen ÁSZF 2022. január 31-től hatályos.

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.onlineorvosok.hu (Weboldal) tulajdonosa az MDD 2002 Kft. (cégnév: MDD 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D.; cégjegyzékszáma: 01-09-707904; adószáma: 12878547-2-43; képviseli: Dr. Makara Mihály ügyvezető), a továbbiakban mint (Szolgáltató) által üzemeltett weboldal általános szerződési feltételeit. Szolgáltató azzal a céllal hozza létre a Weboldalt, hogy magán egészségügyi szolgáltatók („Partner(ek)”) bemutatkozását és foglalható vizsgálati/konzultációs stb. időpontjait „közvetítse” harmadik személy(ek) („Páciens(ek)” részére). Jelen ÁSZF három fél (Felek) közötti szerződéses feltételeket szabályozza.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányul. A Weboldal célja, hogy online összekösse a magánorvosokat és a pácienseket egy automatizált foglalási weboldalon keresztül. A Weboldal a Partnerek részére olyan online adminisztrációs rendszert biztosít, amely támogatja a Partner szolgáltatásainak igényléséhez (előjegyzés, időpontfoglalás) az online adminisztrációs folyamatokat. A szolgáltatásnak kifejezetten egyedi webes fejlesztés az alapja, nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak és Szolgáltató részéről nem tartalmaz telefonos ügyfélszolgálatot az adminisztráció lebonyolításához.

  1. A rendszer használata Partnerek és Páciensek részére regisztrációhoz kötött.
  2. A Szolgáltatási Szerződés megkötése (Szolgáltatási Szerződésnek tekintjük együttesen az online regisztrációt, az ÁSZF-t, az Adatvédelmi Tájékozatót valamint a regisztráció során a további hozzájáruló nyilatkozatok elfogadását) online a Szolgáltató Weboldalán (www.onlineorvosok.hu) keresztül történik.
  3. Szolgáltató érvényes orvosi pecsétszámmal rendelkező praktizáló magánorvosok és EESZT jelentési kötelezettséggel rendelkező Partnerek (egészségügyi szolgáltatók) megjelenését hagyja jóvá a foglalási Weboldalon.
  4. Felek között a jogviszonyt az online hozzájáruló nyilatkozat adja, az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása mellett, melyet Szolgáltató elérhetővé tesz honlapján keresztül.
  5. Páciens és Partner a Hozzájáruló nyilatkozat elektronikus elfogadásával elismeri, hogy a Szolgáltató lehetővé tette, hogy a Partner/Páciens jelen ÁSZF tartalmát megismerhesse, ezért az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el.
  6. Az online szolgáltatás használata során Szolgáltató részéről az adatkezelés jogalapja Szolgáltató Partnerei és Páciensek esetében a Szolgáltatási Szerződés teljesítésére vonatkozóan a GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), c), d) pontjai.
  7. Felek a Szolgáltatási Szerződést – a megrendelés alapján – határozott időszakra kötik (Megrendelésnek minősül az elküldött online regisztrációs adatlap. Megrendelési időszaknak a regisztrációs adatlapon kiválasztott időintervallumot értjük). A szerződés hatályát veszti, ha a Partner 30 napon belül nem egyenlíti ki a szolgáltatás díját, vagy ha Szolgáltató törli Partner megjelenését.
  8. A Weboldal használata Páciensek részére díjmentes, semmilyen költség nem kerül utólag kiszámlázásra a Páciens részére a foglalási rendszer használatáért.
  9. Weboldal használata Partnerek részére a regisztráció során elfogadott ajánlati árak vagy egyéni árajánlat szerint, vagy a honlap admin felületén közzétett árlista szerint. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy díjmentes időszakot vagy egyéni kedvezményt biztosítson Partnereinek.
  10. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy díjmentes időszakot vagy egyéni kedvezményt biztosítson Partnereinek.
  11. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a honlap megjelenéséhez az előfizetői szám nem éri az üzemeltetéshez szükséges minimum létszámot, úgy 2022. október 31-től Szolgáltató felfüggesztheti/ megszüntetheti a honlap működését.
  12. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az oldal működését, a Partnerek előzetes értesítésével – érdekvesztés miatt – megszüntesse vagy az oldal üzemeltetését átadja más Szolgáltatónak. Szolgáltató erről a döntéséről 30 nappal megelőzően értesíti Partnereit.
  13. A vis maior[1] Szolgáltató részéről nem eredményez szerződésszegést, és nem ad alapot kártérítési igény benyújtására sem a Partnernek sem a Páciensnek.
  14. Szolgáltató szolgáltatásait Partner egyéni elhatározása, saját döntése alapján veszi igénybe.
  15. Szolgáltató és vele szerződésben lévő alvállalkozók semmilyen felelősséget nem vállalnak sem Partner, sem Páciens felé a foglalási időpont meghiúsulásáért, ebből eredő kárukért, kiegyenlítetlen díjfizetéséért, a foglalási időpont okán felmerült bármilyen egészségkárosodásért, vagy bekövetkezett halálért.
  16. Szolgáltató és Szolgáltatóval szerződésben lévő alvállalkozók semmilyen felelősséget nem vállalnak Partner (Orvos) és Páciens vonatkozásában semmilyen nemű anyagi kártérítésért.
  17. Felek Szolgáltatási Szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános szabályai az irányadóak.
 2. ONLINE RENDSZER MŰKÖDÉSE ÉS AZ IDŐPONTFOGLALÁS FOLYAMATA
  1. Partner az online rendszerbe történő regisztrációja során előre megadathatja a szabad időpontjait, amelyek automatikusan megjelennek az egyéni adatlapján.
  2. Személyes konzultációra történő foglalás visszaigazolása automatikusan történik, azaz a rendszer automatikusan értesíti az orvost arról, hogy Páciens időpontot foglalat hozzá. Ezzel egy időben Páciensnek is automatikus értesítőt küld a rendszer a foglalásáról. A függőben lévő foglalások is az elszámolás alapját képezik, hiszen funkciójukat tekintve ezek a foglalás miatt létrejövő olyan állapotok, melyeket a rendszernek kezelnie kell.
  3. Online konzultációra történő foglalás esetén, Szolgáltató a Páciens időpontfoglalást követően a Partner által megadott e-mail címre pár percen belül e-mail értesítéssel automatikusan jelezi, hogy Partnernek előjegyzése érkezett. Partnernek a www.onlineorvosok.hu Weboldalra szükséges belépnie, hogy a Páciens online konzultációs időpontfoglalását jóváhagyja, elutasítsa vagy új időpontot javasoljon. A függőben lévő foglalások is az elszámolás alapját képezik, hiszen funkciójukat tekintve ezek a foglalás miatt létrejövő olyan állapotok, melyeket a rendszernek kezelnie kell.
  4. Partner vállalja, hogy az online konzultációra történő foglalást lehetőség szerint a lehető leghamarabb visszaigazolja Páciens részére, és elfogadja, hogy a visszaigazolási időszak nem lehet több mint 48 óra (48 óra alatt két munkanapot értünk, kizárva ez alól az ünnep- és munkaszüneti napokat.). A függőben lévő foglalások is az elszámolás alapját képezik, hiszen funkciójukat tekintve ezek a foglalás miatt létrejövő olyan állapotok, melyeket a rendszernek kezelnie kell.
  5. Az online konzultációra történő időpontfoglalás a Partner (Orvos) visszaigazolásával válik érvényessé. Amennyiben a lefoglalt időpontban a Páciens késedelme meghaladja a 15 percet, és a késedelem miatt Partner már nem tudja ellátni vagy az online konzultációt megtartani, úgy Partner felajánlja a Páciensnek az új időpont egyeztetésének lehetőségét, vagy egy új online konzultációt előre egyeztetett időpontban. A Páciens egyik esetben sem tarthat igényt semmilyen kártérítésre. Az ily módon meghiúsult vizsgálat, és/vagy/és konzultáció miatt Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
  6. Páciens kötelessége, hogy amennyiben nem tud személyesen megjelenni vagy a távkonzultációt igénybe venni, úgy a foglalt időpont előtt legalább 24 órával lemondja megrendelését a Partner (Orvos) által megadott elérhetőségeken. Ennek elmaradása esetén – kivéve vis maior – Partner jogosult a konzultációs díj, vagy minimum készenléti díj kiszámlázására. Ennek a módjáról, illetve érvényességéről Partner külön tájékoztatja Pácienst a kapcsolati űrlapján keresztül. A Partner és Páciens közötti vitás kérdések rendezéséért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
  7. Páciens és Partner kötelessége, hogy rendelkezzenek a távkonzultációhoz szükséges technikai eszközökkel.
  8. Szolgáltató az időpontfoglalással kapcsolatos technikai kérdéseket online, 3 munkanapon belül válaszolja meg, hétköznap 9–17 óra között Partner/ Páciensek részére.
 3. TÁVKONZULTÁCIÓ
  1. A Partner – amennyiben vállalja a távkonzultációs szolgáltatás nyújtását – köteles feltüntetni a regisztrációs adatlapján a távkonzultáció lehetőségét és annak díjtételeit.
  2. Szolgáltató nem vállalja az egészségügyi dokumentációk közvetítésének felelősségét, ezért Páciens kizárólag csak az Orvos által a hivatalos kapcsolattartásra megadott elérhetőségeken küldhet egészségügyi adatokat, leleteket abban az esetben, ha erről előre egyeztetett az orvossal.
  3. Szolgáltató semmilyen egészségügyi dokumentációt nem fogad, az adatok téves megosztása esetén sem továbbítja Partner részére az egészségügyi adatokat, hanem haladéktalanul törli azokat levelező rendszeréből, erről azonban legkésőbb 72 órán belül értesíti Pácienst.
  4. A Partner jogosult bármikor tárgyhó utolsó naptári napjával felmondani a Szolgáltatási Szerződést.
 4. ORVOSOK ÉS EESZT JELENTÉSRE KÖTELEZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK, PARTNEREK KÖTELESSÉGEI
  1. Partner a Szolgáltatások igénybevételéhez köteles Szolgáltató rendszerében regisztrálni.
  2. Partner tudomásul veszi, hogy a www.onlineorvosok.hu honlapon történő regisztrációval, illetve a honlap használatával a Partner magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Partner ÁSZF-ben foglaltakat.
  3. Partner szavatolja, hogy szakorvosi tevékenysége megfelel a hatályos jogi szabályozásnak, és az online távkonzultáció ellátás során személyesen látja el Pácienst véleményével, javaslatával.
  4. Partner kötelessége, hogy rendszeresen ellenőrizze a kapcsolattartásra megadott levelezési címét, foglaláskor a rendszerbe belépve fogadja/jóváhagyja Páciensek regisztrációját vagy új időpontot ajánljon fel 48 órán belül (48 óra alatt két munkanapot értünk, kizárva ez alól az ünnep- és munkaszüneti napokat.)
  5. Partner kötelessége, hogy a jóváhagyott időpontban személyesen vagy online a Páciens rendelkezésére álljon, a személyes vagy távkonzultációhoz megadott kapcsolattartási adatokon keresztül.
  6. Partner kötelessége, hogy rendelkezzen a távkonzultációhoz szükséges technikai eszközökkel
  7. A szakorvosi konzultációról Partner dokumentációt készít és rögzít a betegnyilvántartó programjában. A dokumentáció megküldésének módjáról Partner közvetlenül Pácienssel egyeztet.
  8. Partner felelősséget vállal, hogy az online foglalási rendszerben feltüntetett időpontjai nem ütköznek más rendszerekben elérhetővé tett időpontotokkal.
  9. Partner tudomásul veszi, hogy teljes mértékben felel a kapcsolattartáshoz megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért. Partner csak olyan képeket, szöveges anyagokat, arculati elemeket oszt meg, amelyek felhasználási jogával rendelkezik.
  10. Partner azonnal köteles e-mailben tájékoztatni Szolgáltatót arról, ha az adataiban olyan változás áll be, melyet nem tud önállóan módosítani a rendszeren belül profiljában. Szolgáltató 72 órán belül köteles a változásokat módosítani. Az adatváltozások miatt meghiúsult foglalások elmaradásárét Szolgáltatót nem terheli felelősség.
  11. Szolgáltató a Partner adatszolgáltatását követően 14 munkanapon belül elkészíti Partner profilját, a honlapon történő nyilvános megjelenéshez Partner visszaigazoló e-mailt küld Szolgáltatónak.
  12. Szolgáltató 30 naptári nappal előre tudja a foglalási napokat a Páciensek és Partner számára elérhetővé tenni.
  13. Online konzultációra történő foglalás esetén az z időpontfoglaló rendszer automatikusan értesítést küld a Partner által megadott e-mail elérhetőségre, amikor foglalás érkezik hozzá, melyet a rendszerbe belépve tud jóváhagyni. A jóváhagyott időpontról és az előzetesen beállított fizetés módjáról a rendszer automatikusan értesíti a Pácienst.
  14. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben többszöri panasz érkezik Szolgáltatóhoz a rendelkezésére állását illetően, úgy Szolgáltatónak jogában áll az érintett Partner megjelenését korlátozni, törölni és a Szerződést felmondani, a Partner által kiegyenlített megjelenési díj visszafizetése nélkül.
  15. A videós vagy online konzultáció fizetési módját, aktuális árait Partner az adatlapján feltünteti és erről Szolgáltató a foglalás visszaigazoló e-mailben tájékoztatja Pácienst.
  16. A személyes vagy online konzultációról Partner számlát állít ki, melyhez a szükséges számlázási adatokat közvetlenül Ügyféltől gyűjti be.
  17. Partner garantálja, hogy jelen szerződéses viszonyával nem sérti harmadik fél jogait.
  18. Partner felelősséget vállal, hogy csak és kizárólag honlapon feltüntetett, szolgáltatási díjtételek alapján számlázza Páciens felé a szolgáltatást, amennyiben a honlapon feltüntetett árakban változás történik, úgy erről haladéktalanul értesíti Szolgáltatót.
  19. Partner vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatás kiválasztásában hibát feltételez úgy telefonon felveszi a kapcsolatot Pácienssel, hogy az igényelt szolgáltatást és annak díjtételeit pontosítsa Pácienssel.
  20. Partner tudomásul veszi, hogy az automatizált rendszerben az aktuálisan érvényes szolgáltatási árak szerint tudnak a páciensek foglalni, vagy Partner a Páciens részére időpontot rögzíteni. A rendszerben nincs lehetőség időszakhoz kötött árlisták kezelésére. Árváltoztatás esetén Partner tudomásul veszi, hogy azt a szolgáltatási árat kell biztosítani a Páciens részére, amelyről a megrendelő/beteg a visszaigazolást kapta. A Páciens részére történő visszaigazoló levélben a foglalás pillanatában, vagy a Partner által rögzített időpontban a pillanatnyilag elérhető, érvényes szolgáltatási ár jelenik meg. A rendszerben az orvos által megadott időintervallumon belül foglalhatnak a Páciensek, így adódhat olyan eset, hogy a tervezett árváltoztatás időpontja utáni időpontra még a régebbi árjegyzék szerint történik foglalás. Ez esetben a régebbi árjegyzék árai lesznek érvényesek az árváltoztatás utáni időszakra történő foglalás esetén. Érdemes figyelni arra, hogy a Partner az új árjegyzéke hatályba lépése előtt ne tegyen foglalhatóvá szabad időpontokat több hétre előre.
  21. Partner tudomásul veszi, hogy az időpontfoglalás pillanatában érvényes árakon történik a foglalás, így egy esetleges jövőbeli foglalás nem szinkronizál egy új árjegyzék érvényességi dátumával. Ha Partner az árváltoztatás előtt nem korlátozza a foglalható időpontokat az új árjegyzék kiadásának napjáig, akkor a Pácienseknek lehetőségük lesz olyan időpontra is foglalni régi áron, amelyre már az új árjegyzék árai lennének érvényesek.
 5. SZOLGÁLTATÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE
  1. Szolgáltató vállalja, hogy olyan automatikus foglalási rendszert biztosít Partner magánegészségügyi szolgáltatásához, amely jelszóval védett, és amelyen keresztül Partner megfelelő felületet érhet el betegforgalmának online-adminisztrációs szervezéséhez: a foglalási folyamatoknál beállíthatja/módosíthatja az adatlapján feltüntetett adatokat, foglalható időpontokat, továbbá jóváhagyhatja, elutasíthatja Páciensei online foglalásait, illetve új időpontot javasolhat részükre.
  2. Szolgáltató vállalja, hogy Páciens részére jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít, ahol követheti a foglalásainak állapotát.
  3. Szolgáltató vállalja, hogy a rendszeren belül rögzített időpontfoglalásról és annak változásairól Partner és Páciens kapcsolattartásra megadott e-mail elérhetőségére automatikus tájékoztató levelet küld. Ezen túlmenően Szolgáltató nem vesz részt Partner és Páciens közötti adminisztrációs és üzleti folyamataiban, azokért semmilyen felelősséggel nem tartozik.
  4. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben Páciens vagy Partner hibát jelent be a rendszer technikai üzemeltetését érintően, úgy azt 5 munkanapon belül kijavítja; Szolgáltató és Szolgáltatóval együttműködő alvállalkozók nem vállalnak felelősséget sem Páciens, sem a Partner felé az ebből eredő bármilyen jellegű, természetű kárért.
  5. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben rendszeres panaszt jeleznek a Páciensek egy-egy Partner rendelkezésre állását érintően, úgy Szolgáltatónak – háromszori figyelmeztetést követően – jogában áll az érintett Partnerrel való Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a megjelenését korlátozni, törölni a Partner által kiegyenlített megjelenési díj visszafizetése nélkül.
  6. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalon Partner által szolgáltatott információkkal kapcsolatban.
  7. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatások és/vagy a honlap használatával kapcsolatban számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért vagy adatvesztésért.
  8. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal emberi élet elvesztéséért, testi épséget vagy egészséget megkárosító tényezőért.
  9. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Partner ÁSZF-ben foglaltak betartásával – a Partnerek előzetes tájékoztatását követően – felfüggessze vagy megszüntesse.
  10. Szolgáltató a Szerződés teljesítéséhez jogosult a Partner és Páciens külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozókat igénybe venni.
  11. Szolgáltató jogosult a Weboldal nevén, arculati megjelenésén módosítani, funkcióit továbbfejleszteni, illetve előzetes bejelentés nélkül a Weboldalt karbantartani, amely időszak alatt korlátozott lehet a Weboldal elérése.
  12. Szolgáltató nem járul hozzá, hogy a honlapon megjelenő adatokat automatizált ár-összehasonlító gyűjtő weboldalak felhasználják, az adatokat elemezzék, továbbközöljék, adathalászatot indítsanak az oldalon.
  13. A Weboldal felületén megjelenített, Partner által közzétett adatok valóságtartalmáért, az igénybe vett szakorvosi konzultáció megvalósulásáért vagy bármilyen ellátás elmaradásáért, egészségkárosodásért vagy emberi halálért, amely összefüggésbe hozható a foglalás okán remélt, elmaradt, vagy megkésett orvosi ellátással, Szolgáltató és Szolgáltatóval szerződéses viszonyban lévő, jelen szerződés teljesítéséhez bevont alvállalkozók a felelősséget teljes mértékben kizárják. Szolgáltató ugyanúgy kizár bármilyen olyan jellegű felelősséget, amely a foglalás okán felmerült technikai, fizetési vagy dokumentációs problémát jelent Partnernek és Páciensnek.
  14. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal üzleti hasznon elmaradásért.
 6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. Szolgáltató jogosult – a Partner 30 napos előzetes tájékoztatását követően – a Weboldal felfüggesztésére, megszüntetésére, illetve eladására.
  2. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, melyet közzétesz a honlapján.
  3. Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket békés úton, együttműködő egyeztetéssel próbálják meg rendezni, amennyiben ez eredményre nem vezet, úgy jogvitájukban a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság jár el.

[1] Vis maiornak számít: és nem tartozik sem a Szolgáltató, sem a Páciens felelősségi körébe: pl. földrengés, árvíz, háború, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, internetkapcsolat megszűnése, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, járványügyi helyzetben honvédelmi átvezénylések miatt a szolgáltatás meghiúsulása.